เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว งามแต้งามว่า !! 6 วัน 5 คืน (SEP – OCT 24) บินค่ำ-กลับเย็น เวลาเดินทาง